دات نت نیوک

چرا مناطق ؟

مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به عنوان یک فرصت جدید، بیشتر از دو دهه است که در برنامه توسعه اقتصادی کشور حضور داشته و با محوریت خاص هر منطقه عملیاتی شده است. طی این مدت، نقش موثری در روند رو به گسترش  چه به لحاظ حجم فعالیت و چه از نظر کارکرد متفاوت با اقتصاد سنتی و بسته در سرزمین اصلی را ایفا نموده است.این مناطق به عنوان شاخص ترین سازمان های اقتصادی کشور، همواره تجلی گاه بخش خصوصی و دریچه ای  به توسعه اقتصادی بوده و همچنین به عنوان ابزاری قدرتمند، برتری های بالقوه کشورمان را  می تواند به توانایی بالفعل تبدیل و نقش پلی مستحکم بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین المللی را ایفا نمایند.

در واقع هدف از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ایجاد زمینه و بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی می باشد. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از واحدهای سازمانی نهاد ریاست جمهوری، مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرا و توفیق در عملکرد به آن را در سطح مناطق عهده دار می باشد.

 

معرفی مناطق ویژه
معرفی مناطق آزاد
محورهای کلیدی
مشوق های قانونی
مزیت های فعالیت
همکاری با معاونت علمی
اکوسیستم
حمایت از فناوران